VAT: Zmiany na 2021 będą dotyczyć korekt

korekty faktur od 2021Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia.

Zgodnie z najnowszym projektem do ustawy o podatku od towarów i usług – od 01.01.2021r. zmianie ma ulec ust. 13 w art. 29a VatU.

Zniknąć ma zatem uciążliwy obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

Projektowany przepis ma uzyskać następujące brzmienie:13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług określone w fakturze korygującej i faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za ten okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.”.

Obniżenie podstawy będzie zatem następowało za okres rozliczeniowy, w którym została wystawiona faktura korygująca in minus. Warunkiem jednak będzie posiadanie stosownej dokumentacji. Projektowany przepis mówi o tym, że faktura i dokumentacja mają być „zgodne”. Jeżeli podatnik wystawi fakturę korygującą in minus, a nie dysponuje „zgodną” dokumentacją – obniżenia dokona dopiero w rozliczeniu za miesiąc/kwartał, w którym otrzymał stosowną dokumentację.

Korekta zwiększająca podstawę opodatkowania

Wreszcie regulacji doczeka się także sytuacja, gdy zachodzi konieczność skorygowania podstawy opodatkowania in plus. Do tej pory sytuacja taka pozostawała poza zakresem regulacji w VAT.

Projektowane ust. 17 i ust. 18 w art. 29a VatU – przewidują, że w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, to korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Przy eksporcie zwiększenia dokonywać będziemy jednak nie wcześniej, aniżeli w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazany został ten eksport.

Projektowana zmiana oznacza, iż ustawodawca zamierza uregulować explicite zasady, które płyną z praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych. Widać także pewną zbieżność z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (zob. art. 12 ust. 3j PdopU).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Podatek VAT. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz