AKCYZA: Szokujące interpretacje podatkowe w sprawie akcyzy od najmu/leasingu samochodu osobowego z zagranicy.

Ostatnimi czasy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozpoczął, jak się wydaje, dryf ku nowym lądom. Analiza trzech najnowszych interpretacji indywidualnych zapewne zmroziła krew w żyłach niejednego księgowego lub dyrektora finansowego, jeśli tylko jego firma korzysta na terytorium RP z samochodów osobowych leasingowanych lub najmowanych z zagranicy i tam też zarejestrowanych.

Chodzi tutaj o następujące interpretacje:

  1. nr 0111-KDIB3-3.4013.241.2017.1.J.S. z dn. 19.12.2017 r.;
  2. nr 0111-KDIB3-3.4013.227.2017.1.W.R. z dn. 19.12.2017 r.;
  3. nr 0111-KDIB3-3.4013.265.2017.1.J.S. z dn. 16.02.2018 r.

Problem został także poruszony ostatnio w prasie podatkowej (vide: Rzeczypospolita z dn. 26 marca 2018r., Podatki i Księgowość, str. 1.).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek akcyzowy | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

VAT: Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta wykreślonego z rejestru

Od 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji ustawy od podatku od towarów i usług (dalej: VatU), wprowadzone zostały nowe regulacje w zakresie procedur rejestracyjnych VAT, w tym wykreślenia podmiotów z rejestru. Celem tej regulacji, idąc myślą Naczelnego Sądu Administracyjnego, było uporządkowanie rejestru podatników Vat poprzez wyeliminowanie z niego podmiotów nieistniejących lub takich, które w rzeczywistości nie wykonują czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. I FSK 1370/11).

Jednym ze skutków wprowadzonych zmian są częste próby podważenia przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT na podstawie faktury wystawionej przez niezarejestrowanego/wykreślonego/ kontrahenta.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

VAT: Miejsce świadczenia przy dostawie towarów z montażem

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wprowadziła do polskiego systemu podatkowego instytucję miejsca świadczenia, które determinuje miejsce opodatkowania danej czynności.  Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT jest odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Miejsce dostawy towarów wynika z przepisów art. 22-24 ustawy o VAT, będących odbiciem odpowiednich unijnych regulacji zawartych w dyrektywie VAT z 2006/112/WE r.

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów z montażem lub instalowanych

Przepisy regulujące miejsce dostaw towarów wyróżniają siedem grup dostaw towarów. VAT-owcom szczególną trudność przysparza grupa dostawy towarów, które są przez dokonującego dostawę lub przez podmiot działający na jego rzecz instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

PIT: Wartości niematerialne i prawne – od 2018 r. utrudniona optymalizacja

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady w zakresie ujęcia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych oraz wszelkiego rodzaju opłat związanych z nabyciem lub odpłatnym korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych.

Przed przystąpieniem do zaplanowania działań optymalizacyjnych, które do tej pory były częstą formą optymalizacji obciążeń podatkowych – koniecznie trzeba przeanalizować brzmienie trzech nowych regulacji, tj. art. 23 ust. 1 pkt 45a, pkt 45c oraz pkt 64 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PdofU).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek PIT | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

CIT: Dla wielu polskich spółek zależnych właśnie aktualizuje się obowiązek złożenia pierwszego powiadomienia CBC-P

Obowiązek raportowania Country-by-Country został pierwotnie wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w jej art. 27 ust. 6. Jak planowało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy – obowiązek ten miał dotyczyć zaledwie ok. 100 polskich podatników. W rzeczywistości okazuje się, że jest inaczej, gdyż istotne obowiązki spadają także na spółki zależne, które nie mają obowiązku raportowania.

Przepis art. 27 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PdopU) został uchylony mocą art. 93 ustawy z dn. 9 marca 2017 r. – o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648) [dalej zwanej: WipU].

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek CIT | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

VAT: Interpretacja ogólna w sprawie menadżerów – lekko chybiona

Minister Rozwoju i Finansów, w dniu 6.10.2017 r., wydał interpretację ogólną na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 OrdU (nr PT3.8101.11.2017), która miała rozwiać wątpliwości, jakie w odniesieniu do menadżerów, pojawiały się w VAT w związku z objęciem tych osób zakresem działania tzw. ustawy kominowej (ustawa z dn. 09.06.2016 r. – o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Dz.U. z 2016, poz. 1202, ze zm.).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

VAT: Nowa regulacja dotycząca trzymiesięcznego okresu na odliczenie VAT przy imporcie usług, WNT oraz krajowym odwrotnym obciążeniu – niezgodna z dyrektywą 2006/112/WE

Tak przynajmniej wynika z pierwszego w tej materii wyroku, który został wydany przez WSA w Krakowie (wyrok z dn. 29.09.2017 r., I SA/Kr 709/17).

Przypomnijmy, że ustawą z dn. 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2024) zmieniono bowiem zasady dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego w przypadku importu usług, WNT oraz przy tzw. odwrotnym obciążeniu.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęło zatem obwiązywać, istotne jak na warunki UE, ograniczenie w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego. Otóż, ustawodawca postanowił, że podatnik, może odliczyć podatek należny bez negatywnych konsekwencji w VAT – jedynie w okresie /3/ trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym – w odniesieniu do nabytych towarów lub usług – powstał obowiązek podatkowy w VAT.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

PIT: Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmian jest dużo i mają obowiązywać już od 1 stycznia 2018r. Rząd opowiedział się między innymi za podniesieniem kwoty wolnej od podatku.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek PIT | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

CIT: Czy podział majątku likwidowanej spółki z o.o. rzeczywiście generuje dla tej spółki przychód do opodatkowania ?

Wyrokiem z dnia 27.06.2017 r. (II FSK 658/17) NSA – przesądził, że tak. To pierwszy, znany mi wyrok NSA w tego rodzaju sprawie, który jest niekorzystny dla spółki. Czy słuszny ? Moim zdaniem absolutnie nie! Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego, zapoznaj się z moim punktem widzenia poniżej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek CIT | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

VAT: Protokół odbioru prac budowlanych i remontowo-budowlanych a VAT

Protokoły częściowego odbioru prac, jak  też protokoły końcowe, to w branży budowlanej norma. Strony na ogół regulują zasady ich wystawienia i podpisania w umowie o roboty budowlane lub w umowie o prowadzeniu prac budowalno-remontowych.

Często zapis umowy brzmi następująco: „Wykonanie prac budowlanych zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, który stanowi podstawę wystawienia faktury VAT”. Nierzadkie są także zapisy, iż „Za dzień wykonania prac należy rozumieć dzień podpisania protokołu końcowego stwierdzającego niewadliwy i bezusterkowy odbiór dzieła”.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz